6. Analyse, syntese og anbefalinger

Projektet afsluttes af integrerende modelanalyser, herunder modellering af iltproduktionens betydning for frigivelse af næringssalte med henblik på at kunne vurdere stenrevs virkning i forhold til at reducere kvælstoftilførslens negative effekter på fjorde og andre kystvandes økologisk tilstand samt en samlet syntese inkl. anbefalinger, herunder en vurdering af om stenrev er egnet som virkemiddel. Endvidere skal rapporten indeholde tekniske specifikationer af, hvorledes stenrev etableres mest optimalt med henblik på at sikre kvælstofeffekten, hvis en sådan kan dokumenteres.

 
 OP