5. Effektundersøgelser på nyt stenrev

Når stenrevet er etableret, skal der gennemføres undersøgelser af effekten af stenrevet såvel på som udenfor stenrevet med fokus på målinger af fluxe af ilt og næringssalte samt næringsstofpuljer i sedimentet i og omkring de nye rev. Dertil kommer monitering af biodiversitet, - sammensætning af koloniserende organismer på revet – makroalger og tilknyttet fauna (fisk, skaldyr mv.). Fordelingen mellem bundvegetation og bundfaunaen på den hårde bund er en nøglefaktor i relation til det samlede iltbudget. Det er afgørende for kvælstofeffekten, at det er makroalger, der etablerer sig på de udlagte sten, da de producerer den ilt, der giver den ønskede kvælstofeffekt. Derfor gennemføres tests af forskellige metoder til fremme af makroalgeetablering og – vækst.

 
 OP