4. Undersøgelser på eksisterende stenrev

På eksisterende stenrev måles fluxe (udvekslingen) af ilt og næringssalte i og omkring revene samt bestemmelse af næringsstofpuljer i sedimentet. Ligeledes moniteres biodiversiteten ved at se på sammensætning af koloniserende organismer på eksisterende rev – makroalger og tilknyttet fauna (fisk, skaldyr mv.). Fordelingen mellem bundvegetation og bundfaunaen på den hårde bund er en nøglefaktor i relation til det samlede iltbudget.

 
 OP