Stenrevs betydning

Stenrevene er vigtige for fasthæftede flerårige makroalger (tang) og det dertil knyttede dyreliv og er kendetegnet af en meget stor artsrigdom. Stenet havbund kan have stor betydning for iltforholdene, da tang vokser og producerer ilt, hvis der er nok lys ved bunden. Hvis stenene fjernes, har tangen ikke et fast substrat, og bundvandet kommer til at mangle den ekstra produktion af ilt, som tangen kunne levere. Ud over at skade dyrelivet kan et lavt iltindhold i bundvandet føre til frigivelse af næringsstoffer fra havbunden og dermed til opblomstring af planktonalger. 

Der er drevet stenfiskeri i blandt andet Limfjorden i de sidste 200 år og selv om man i dag skal have tilladelse til at fiske sten, er det beregnet, at der i perioden 1989-2008 er fjernet 550.000 tons sten, skaller og små muslinger i Limfjorden i forbindelse med skrabning efter blåmuslinger. Denne mængde svarer til, at der er fjernet ca. 1,5 km2 hård bund.

I forbindelse med arbejdet for en renere Limfjord er det fra flere sider påpeget, at en etablering af stenrev vil forbedre vandmiljøet i fjorden. I den forbindelse har eksperter beregnet, at etablering af stenrev med stor sandsynlighed vil forbedre iltforholdene ved bunden og at der særligt i vindsvage somre kan forventes en reduktion i den interne kvælstofbelastning fra sedimentet med en lavere planktonvækst til følge.

Kilde : Rapporten ” Stenrev i Limfjorden - Fra naturgenopretning til supplerende virkemiddel”udarbejdet af DHI og DMU for By- og Landskabsstyrelsen. 

 

 
 OP