Fritlevende dyr

De fritlevende dyr på stenrevene og i den bløde bund mellem stenene tilhører mange forskellige dyregrupper fra primitive ormeformer til fi sk. Fiskene bliver omtalt i et særskilt afsnit senere, de øvrige beskrives nærmere i det følgende. Rundorme, havbørsteorme, bløddyr (med skallus, snegle, muslinger), krebsdyr og pighuder (med søpindsvin, søstjerner, slangestjerner og søpølser) dominerer på stenene og i blødbunden. Mindre almindelige grupper er havedderkopper og slimbændler.

De fritlevende dyr på hårdbunden har forskellig levevis. Nogle af dem er aktivt fødesøgende, mens andre overvejende er stillesiddende. Alle er de dog bygget til at flytte sig. Blandt de mere aktivt fødesøgende er pungrejer, der ofte danner stimer mellem tangplanterne. En del af de mere stillesiddende dyr bygger huse af sandkorn eller algemateriale. Nogle af de dyr, der lever i blødbunden mellem stenene, graver sig gennem bunden i deres jagt efter føde. 

Fødemåder
Nogle dyr er stærkt specialiserede til bestemte fødeemner, men mange skifter til alternative fødekilder, hvis det foretrukne fødeemne ikke findes. I praksis skifter fødevanerne hos en art således ofte. Mange rovdyr æder også ådsler, og de kan lejlighedsvis være græssere. Græssere på større alger er sandsynligvis også rovdyr, idet de også fortærer de dyr, der danner belægninger på de større alger. Endelig er der enkelte slangestjerner og en søstjerne, der både kan tage føde på bunden og fange plankton i vandet.

 
 OP