Livet på et stenrev

På stenrevet gemt blandt tangplanterne er der talrige levesteder for mange forskellige dyr. Bunddyr lever på stenene og en lang række fisk, krebsdyr, orme og andre hvirvelløse dyr bruger vegetationen og huller mellem stenene som skjulesteder og søger føden samme sted. På stenrevene er livet i en stadigt pulserende, kravlende, krybende, pumpende, viftende og svømmende bevægelse. Det skyldes ikke mindst det usædvanligt rige dyreliv, der udfolder sig i hele dets mangfoldighed af former og livsstrategier.

Der er kun få undersøgelser af dyrelivet på de danske stenrev, og de er hovedsagelig gennemført i Kattegat og Bælthavet. Nedenstående opdeling må derfor betragtes som førstehåndsindtryk af, hvordan dyrene er fordelt på revene i disse farvande. 

 

 

 

 

 

 
 OP