Hvornår er et rev et rev?

Nogle rev har større sammenhængende områder med store sten, der er omgivet af sand- eller grusbund eller revet kan bestå af flere mindre stenpartier i et større område. Der kan også være en glidende overgang mellem sten og sand- og grusbund med mindre og mindre sten og stendækning.

Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet eller anden hård bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærtliggende rev. Det er især den faldende saltholdighed ned gennem de danske farvande fra Kattegat gennem bælterne til Østersøen omkring Bornholm, der er årsag til, at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev.

Et rev er en beskyttet naturtype
Stenrev i Natura 2000-områderne er udpeget som en beskyttet naturtype med henblik på at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

 

 
 OP